V ulici se nacházejí dva vodovodní řady z oceli, uvedené do provozu v roce 1984. Potrubí je zkorodované, dochází k perforaci stěny a narůstá počet poruch, při nichž dochází k masivním únikům vody. Proto přistoupila SVS, která je i investorem stavby, k rekonstrukci. Ta bude dnes zahájena protokolárním předáním staveniště. 

Vlastní stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách, a to bezvýkopově v úseku „2. etapy". Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 11. prosince 2020. 

Kanalizaci tvoří potrubí z betonu pocházející z roku 2000, jež je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V rámci zmíněné rekonstrukce dojde k výměně stávajících vodovodních řadů včetně přepojení tří kusů vodovodních přípojek z polyetylenu a tří odbočných řadů z oceli.

Dále dojde k výměně propojů z oceli v celkové délce 19,3 metru. Součástí bude také vybudování nového propoje s propojovacím potrubím v délce zhruba 13 metrů na křižovatce ulice pod Úvozem a ulice Hluboká.

V úseku mezi 0,3951 až LB 16 je zvolena bezvýkopová metoda Berstlining, stávající potrubí se ponechá rozřezané v zemi. Další úsek LB 16 – LB 20 bude realizován otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude opět proveden bezvýkopově metodou Berstlining.

Rekonstrukce bude probíhat v délce cca 288 metru otevřeným výkopem s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu s ochrannou vrstvou. V další části stavby se mění dimenze rekonstruovaného vodovodu z DN 300 na DN 200 až na konec rekonstruovaného řadu, kde bude přepojen na stávající potrubí. Od staničení 0,288 až po křížení s místní vodotečí (Neštěmický potok) v délce cca 101 metrů bude rekonstrukce prováděna otevřeným výkopem potrubím. Přechod přes vodoteč bude řešen předizolovaným litinovým potrubím. Potrubí v délce 7,1 metrů bude uloženo do betonových patek. Dále bude rekonstrukce probíhat bezvýkopovou metodou Berstlining potrubím z vysokohustotního polyetylenu. Od staničení 0,495 po staničení 0,555 bude rekonstrukce provedena otevřeným výkopem. Zbytek rekonstrukce bude realizován bezvýkopově. Dále bude zrealizována rekonstrukce stávajících propojů OC DN100 v délce 19,3 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek a dále bude provedeno přepojení odbočných řadů. Na řadu bude zrekonstruován stávající hydrant.

Stávající trasa vodovodu OC DN 150, která prochází pod schodišťovým prostorem místních potravin bude zapopílkována a bude proveden nový přepoj v délce 13 metrů, v nezpevněném terénu nad ulicí Hluboká. Stávající AŠ1 bude ponechána na soukromém pozemku p.č.1007/54 a v trase překládaného vodovodu nebude nahrazena novou. V trase rekonstrukce se nachází také AŠ2, která bude nově zrealizována a nově přestrojena. Bude se jednat o prefabrikovanou železobetonovou konstrukci. Součástí rekonstrukce bude také obnova stávajícího odkalení.