Výzkum probíhal na lokalitě Bufalareccia nedaleko měst Allumiere a Tolfa od 9. srpna. „Jeden z cílů této sezony byl inspirován výsledky výzkumu mezinárodního badatelského týmu na místě římských Nových Falerií v minulém roce. Tehdy archeologové v obrovském plošném rozsahu použili jednu z novějších nedestruktivních výzkumných metod, a sice plošnou aplikaci georadaru,“ přiblížil výběr lokality vedoucí českého týmu a celého výzkumu Martin Trefný z katedry historie Univerzity J. E. Purkyně. „Tato metoda umožňuje odhalit bez jakýchkoli výkopů přítomnost zděných struktur pod povrchem zkoumané plochy,“ doplnil.

Pomocí georadaru tak vědci v lokalitě Bufalareccia objevili římskou vilu pravoúhlého půdorysu se čtyřmi obytnými křídly, uprostřed kterých se nalézal částečně zastřešený dvůr - atrium. Patrné je rovněž členění čtyř obytných křídel na jednotlivé místnosti. Na jihovýchodní straně navazuje na vilu zahrada.

close Dokumentace. info Zdroj: Archiv UJEP zoom_in Dokumentace.

Římské vily, které představovaly samostatné hospodářské jednotky a měly významnou funkci ve struktuře římské ekonomiky, však v této části jižní Etrurie většinou nevznikaly „na zelené louce“. Naopak stávaly na místě dřívějšího etruského osídlení, které bylo prostřednictvím těchto vil a jím podobných sídelních jednotek romanizováno. „Podobná bude nejspíše i situace v námi zkoumané lokalitě. Na výsledném plánu zděných struktur odhalených georadarem jsou totiž patrné i další relikty staveb, které zjevně s vilou nesouvisí. Může se naopak jednat o stavby starší fáze osídlení, které náleželo ještě Etruskům,“ vysvětlil Trefný.

Za účelem ověření této teorie provedli vědci sondu 6x6 metrů, ve které začal standardní archeologický odkryv. „Nicméně výsledky tohoto odkryvu, od kterých očekáváme zejména informaci o stáří vily i dalších staveb, budou k dispozici až v příštích sezonách,“ popsala Doris Mischka, vedoucí německého týmu.

Další výzkum v mohyle

Část výzkumného týmu se věnuje také stavebně historickému bádání na jedné velmi významné lokalitě nedaleko blízkých Tarquinií. V poloze Grotta Porcina se nachází etruská nekropole, které dominuje velká mohyla vytesaná do zdejšího tufového podloží. Mohyla obsahovala několik pohřebních komor. V novověku byla však vykradena a přebudována na hospodářské prostory
a stáje pro domácí zvířata.

Výzkumný tým FF UJEP zde studuje dochované stopy kamenických nástrojů a technik, což díky odlišným pracovním postupům ve starověku a novověku značně usnadňuje identifikaci a odlišení původních prostor od těch, které zde vznikly v novověku. Výsledkem tohoto průzkumu bude rovněž rekonstrukce všech pracovních nástrojů, které byly ke stavbě hrobky použity.

close Dokumentace. info Zdroj: Archiv UJEP zoom_in Dokumentace.

„Mým přáním je, aby výzkum vedený na obou lokalitách pracovníkem FF UJEP a poprvé koncipovaný ve spolupráci tří univerzit přinesl nejen zajímavé výsledky obohacující poznání historického vývoje v této části Evropy, ale aby rovněž podtrhl nezbytnost mezinárodní vědecké spolupráce, která napomáhá rozvoji výzkumných kapacit všech zainteresovaných univerzit a také jejich studentů,“ připomněl Martin Trefný.

Na projektu se podílejí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg a Universita di Bologna.