„Vernon Smith získá doktorát honoris causa v oboru ekonomické vědy, za zásluhy o rozvoj vědy v oblasti experimentální ekonomie na světové úrovni, popularizaci odborné disciplíny v Evropě a ČR a podporu etablování takto orientovaného výzkumu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ vysvětluje děkan FSE Jaroslav Koutský.

Předávání doktorátu honoris causa je pro univerzitu jedním z nejvýznamnějších akademických obřadů, kdy rektor uděluje titul doctor honoris causa osobnosti, která se zasloužila o rozvoj univerzity nebo se v mezinárodním měřítku významně zasloužila o rozvoj vědy nebo obecné vzdělanosti nebo kultury anebo jinak o prospěch lidstva.

„Je mi velkou ctí přivítat na naší univerzitě osobnost takového významu, jakou je laureát Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2002 Vernon Lomax Smith. Za 27 let od svého založení UJEP udělila 25 čestných doktorátů honoris causa mnoha významným osobnostem české i světové vědy a umění, dosud však mezi nimi nikdy nebyl nositel Nobelovy ceny. Jeho přítomnost na naší univerzitě vnímám jako významně pozitivní doklad schopnosti našich fakult navazovat a rozvíjet spolupráci se špičkovými a světově uznávanými vědci,“ říká rektor Martin Balej.

Vernon L. Smith přijede oficiálně do České republiky, aby zde od UJEP převzal čestný doktorát honoris causa. V rámci své návštěvy ale také pokřtí vznikající experimentální laboratoř na FSE UJEP, která se svou kapacitou řadí k největším experimentálním pracovištím v České republice.

„Jsem potěšen, že fakulta sociálně ekonomická našla v prof. Vernonu Lomaxi Smithovi příznivce a podporovatele rozvoje experimentální ekonomie na FSE, a věřím, že zůstane s naší univerzitou v pevném spojení,“ doplňuje Martin Balej.

Na slavnostní promoci udělení čestného doktorátu honoris bude v Červené aule MFC navazovat přednáška Vernona Smitha na téma Experimentální ekonomie v proudu času aneb od Adama Smitha po Vernona Smitha.

Večer 4. 5. 2018 pak vystoupí Vernon Smith v Praze v rámci Prague Conference on Behaviral Sciences 2018.

Doctor honoris causa (latinsky čestný doktor, zkratka dr. h. c. uváděná za jménem) je čestný akademický titul, který se uděluje bez studia a skládání zkoušek. Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv apod. Udělení titulu je prováděno slavnostním obřadem – promocí, kdy po projevech rektora a děkana promotor přečte latinsky promoční slib a doktor honoris causa se k němu přihlásí latinským SPONDEO AC POLLICEOR („Zavazuji se a slibuji").