Na jednání zástupců jednotlivých krajů, Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva financí ohledně rozpočtového provizoria na rok 2022 bylo krajům sděleno, že alokace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci rozpočtového provizoria nebude známá dříve než v únoru 2022. Z tohoto důvodu kraj přistoupil k možnosti poskytnutí návratné finanční výpomoci na základě žádosti poskytovatele.

„Výpadek financí na počátku kalendářního roku je nejvíce kritický pro sociální služby poskytované bez úhrady, tj. například odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy, intervenční centra atp. Návratná finanční výpomoc je proto pro ně v tomto období cestou k zajištění plynulého chodu. Finanční prostředky, které kraj poskytne určeným sociálním službám, jsou určeny na platy a další osobní náklady zaměstnanců zabezpečujících základní činnosti daného druhu služby za měsíc leden 2022,“ přiblížil rozhodnutí krajského Zastupitelstva náměstek hejtmana s gescí pro oblast sociálních věcí Jiří Kulhánek.

Návrh vizualizace budoucího centra
Ústecký kraj chystá unikátní proměnu brownfieldu, Transformační centrum

Finanční podporou z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 30 670 901 korun bude podpořena činnost celkem 151 sociálních služeb.

MPSV se nakonec již v lednu podařilo krajům poskytnout informaci o poskytnutí části dotace v rámci rozpočtového provizoria na období dvou měsíců, o kterých taktéž v lednu rozhodovalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Ústeckému kraji bylo přiděleno ministerstvem celkem 366 766 792 korun na úhradu nákladů poskytovatelů v prvních dvou měsících letošního kalendářního roku.