Odtud je po hygienickém zabezpečení distribuována do spotřebiště. Studna je situována v jihovýchodní části obce u komunikace, která se poměrně příkře zvedá ze středu obce směrem na Kounov.

Vodovodní síť je převážně z let 1975 až 1976, část vodovodních řadů pochází z roku 1967. V obci je na vodovod napojeno 30 rodinných domů, tři objekty občanské vybavenosti a 15 rekreačních objektů.

Pro uvedený zdroj pitné vody je vydáno povolení k odběru podzemních vod s platností do 31. prosince 2021. V předchozích letech zdroj vykazoval některé problémy s kvalitou vody a dlouhodobě nedostatečnou vydatnost, která si vyžádala opakované zavážení vodojemu cisternou. Spotřebiště bylo v minulosti dotováno pitnou vodou ještě ze zdroje „Nečemice – dolní“, který vodu dodával pomocí čerpadel přímo do obce. V průběhu roku 2008 byl však tento zdroj odstaven z důvodu zhoršující se kvality pitné vody.

SVS proto rozhodla o rekonstrukci dožilých vodovodních řadů v celkové délce 359,6 metrů, a o náhradě vodního zdroje vybudováním nového přívodního řadu v celkové délce téměř 3,2 kilometru.

Předmětem stavby bude výstavba nového výtlačného řadu z vodojemu Deštnice. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 359,60 metrů, vč. přepojení 14 vodovodních přípojek. Stávající potrubí bude z výkopu odstraněno.

Investorem stavby je SVS. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. května 2021. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz