V Lipové ulici se nachází nezatrubněná část odpadního potrubí ze zmíněných vodojemů. Nezatrubněná část odpadního potrubí je v současné době nefunkční, dochází k vyplavování garáží a dále dochází k poškozování školního pozemku Základní školy Pod Vodojemem. SVS eviduje četné stížnosti vlastníků vyplavených objektů a proto bylo rozhodnuto o pokládce odpadního potrubí v délce 120,13 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího odpadního potrubí, na trase bude osazeno pět revizních šachet. První šachta Š01 je navržena monolitická z KB bloků a prefabrikované zákrytové desky. Ostatní šachty Š02-Š05 jsou navrženy standardně kruhového profilu DN1000. Na trase se nachází jedna přípojka z vodojemu Ve Stráni, avšak profil není kapacitně zatížen a navržené potrubí litinové je vyhovující. Odpadní potrubí bude napojeno na stávající infrastrukturu v revizní šachtě.

Pro nové odpadní potrubí bude použita kanalizační litiny DN 150 v délce 120,13 metrů. Součástí stavby je odbočka z vodojemu Ve Stráni, bude použito ocelové potrubí DN 300 v délce 1,93 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. dubna 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 4 měsíce od předání staveniště, tj. do 27. srpna 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických, vyvolaných legislativou, a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH. Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz.

(jh)