„Voda je strategickou surovinou, jejíž nedostatek či zhoršená kvalita může mít zásadní dopad na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ukotvení ochrany vody do ústavy je nevyhnutelným krokem, ať už kvůli opakujícímu se suchu nebo znečišťování vodních zdrojů,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že ochranu vody a vodních zdrojů považuje za náš národní zájem.

Evropa se otepluje nejrychleji

Tenčení zásob vody je celosvětový problém, v něm zřetelně čteme hlubokou a trvalou stopu klimatické změny, která zasahuje do života lidí natolik, že má geopolitický rozměr. Nejrůznější expertní analýzy se shodují na tom, že sucho bude stále závažnějším projevem změny klimatu s největšími potenciálními dopady na obyvatelstvo, ekosystémy a jejich biodiverzitu i na ekonomiku. Nejnovější zpráva o stavu klimatu v Evropě, kterou společně vydaly Světová meteorologická organizace (WMO) a Služba Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, označuje Evropu jako nejrychleji se oteplující kontinent světa, což se odráží na její socioekonomické struktuře a ekosystémech. Je to alarmující vzkaz v první řadě pro stát, aby dokázal garantovat posílení její vyšší ochrany.

 Aktuální problém pro celé Česko

Ministerstvo životního prostředí proto navrhuje změnu článku 7 Ústavy, která by měla znít: „Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody, a o ochranu životního prostředí.“ Návrh explicitně zmiňuje vodu a její šetrné využívání, a to i v reakci na mimořádný úbytek podzemních a povrchových vod, který je i pro Česko velmi aktuální. Dokládá to mimo jiné i situace na jihu Moravy, kde již v červnu několik obcí zvládá běžné zásobování pitnou vodou jen díky omezováním odběru tak, aby byla dostupná jen pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

 Šetrné využívání vody

„Zakotvení ústavní ochrany vody jednoznačně posiluje její zachování pro budoucnost. Směřuje především na zákonodárce, aby při tvorbě zákonů ve zvýšené míře zohledňovali ochranu vody a její šetrné využívání. Bude to mít svůj význam i při interpretaci a aplikaci práva, kdy při realizaci konkrétních záměrů a hodnocení jejich dopadů bude třeba ochraně vod coby přírodního zdroje a složky životního prostředí věnovat zvláštní pozornost. Zdůraznění šetrného využívání vody v ústavě tedy může mít obecně význam při správním rozhodování v konkrétních případech, a to zejména při odůvodňování konkrétních správních rozhodnutí,“ vysvětluje ministr Hladík.

Z pohledu MŽP jde rovněž o důležitý aspekt při tvorbě právních předpisů, strategických materiálů a politik, které přijímá. Při tvorbě takových materiálů bude kladen na ochranu vody zvláštní důraz.

 Ústavní ochranou vody ministerstvo doplňuje mozaiku legislativních záruk šetrného využívání vody: aktuálně je v legislativním procesu novela vodního zákona, která mj. posiluje ochranu vody před haváriemi (včetně zneškodňování jejich následků) čerstvě MŽP připravuje novelu zákona o ekoújmě