Žáci a studenti absolvovali velkou část školní „docházky“ dálkovou formou. Nejčastěji přes počítač a internet, nebo plnili úkoly doručené v klasické papírové podobě. V každém případě je nyní poměrně problematické činnost a znalosti dětí hodnotit známkami.

Ministerstvo školství proto doporučilo, aby školy přistoupily spíše ke slovnímu hodnocení. Některé tak učiní, třeba úplně poprvé, někde ho používají běžně. „Je s tím hodně práce pro učitele, jedna třída zabere mnoho hodin. Rodiče to ale oceňují, protože se přesně dozvědí, jak na tom jejich děti jsou,“ vysvětlila Ivana Kopřivová, ředitelka ZŠ Molekula v Chlumci na Ústecku. Tam dětem dávají slovní hodnocení po celou dobu existence školy.

Pro řadu rodičů, kteří vyrostli na známkách, může být slovní hodnocení nepřehledné a neumí si ho správně zařadit do škály znalostí tak, jak je znají oni.

Podívejte se na přehled možných formulací
podle Národního pedagogického institutu ČR

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami

1 (výborný) - ovládá bezpečně
2 (chvalitebný) - ovládá
3 (dobrý) - v podstatě ovládá
4 (dostatečný) - ovládá se značnými mezerami
5 (nedostatečný) - neovládá

Úroveň myšlení

1 (výborný) - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 (chvalitebný) - uvažuje celkem samostatně
3 (dobrý) - menší samostatnost v myšlení
4 (dostatečný) - nesamostatné myšlení
5 (nedostatečný) - odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 (výborný) - výstižné a poměrně přesné
2 (chvalitebný) - celkem výstižné
3 (dobrý) - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 (dostatečný) - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 (nedostatečný) - i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 (výborný) - užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 (chvalitebný) - dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 (dobrý) - řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 (dostatečný) - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 (nedostatečný) - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 (výborný) - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 (chvalitebný) - učí se svědomitě
3 (dobrý) - k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 (dostatečný) - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 (nedostatečný) - pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR - www.npi.cz

Národní pedagogický institut ČR
(zkratka NPI ČR)
je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která se zaměřuje na další vzdělávání žáků, studentů a pedagogických pracovníků.
Organizace vznikla 1. ledna 2020 sloučením Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání. Převzala od svých předchůdců mnoho projektů, například projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů nebo projekt pro nadané středoškoláky Talnet.
Zdroj: Wikipedia.org