V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny, který byl uveden do provozu v roce 1976. Vodovod je zkorodován a inkrustován z více jak 50 procent. Hloubka uložení je dva metry.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s dalšími investory a plány rozvojové lokality jezera Milada, rozhodla SVS o rekonstrukci a zkapacitnění vodovodu v délce 260 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu, v místě křížení vodovodního řadu s drážním tělesem bude proveden řízený protlak. Přepojeny budou všechny stávající přípojky a napojené řady.

Stávající vodovodní řad kříží železniční trať 131 v místě stávajícího železničního přejezdu. Dle projednání se správcem železničního přejezdu (SŽDC), bude rekonstrukce vodovodu řešena mimo stávající přejezd, ve vzdálenosti minimálně 10 metrů od hrany přejezdu. V této vzdálenosti se nachází trasa navrhovaného vodovodu pro stavbu Chabařovice – jezero Milada, centrální kanalizace, kde je stavebníkem Palivový kombinát Ústí, s.p.

Investorem stavby je SVS. Vlastní stavební práce začnou v těchto dnech. Podle aktuálního harmonogramu prací má být stavba dokončena do 30. listopadu 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz.